មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
1123 ខុន សុខដារិទ្ធ KHON SOKDARITH ០៦ កក្កដា ១៩៩៧
1124 គឹមបូ ដេវីត KIMBO DAVID
១៧ សីហា ១៩៩៦
1125 ច្រឹង ធូ
CHRENG THO
១៧ ឧសភា ១៩៩២
1126 ឆាយ បុប្ផា
CHHAY BOPHA
១៦ មេសា ១៩៩៣
1127 ជីង ស្រីតូច
CHING SREYTOUCH
១៤ មេសា ១៩៨៨
1128 ណុល ស្រីនាង
NOL SREYNEANG
២៧ កញ្ញា ១៩៩៦
1129 តាំង យ៉ាន
TANG YANN
០៤ កញ្ញា ១៩៩៤
1130 តាំង ហ៊ុយ
TANG HUY
២៩ ធ្នូ ១៩៩៧
1131 តាំង ហុកឃាង
TANG HOKKHEANG
១៤ មេសា ១៩៩៨
1132 តាំង មុយហៀង
TANG MUYHEANG
២៦ សីហា ១៩៩៥