មហាវិទ្យាល័យ អប់រំ សិល្បៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ
លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត រូបថត សញ្ញាបត្រ
1123 ខុន សុខដារិទ្ធ KHON SOKDARITH M 06 Jul 1997
1124 គឹមបូ ដេវីត KIMBO DAVID
M 17 Aug 1996
1125 ច្រឹង ធូ
CHRENG THO
M 17 May 1992
1126 ឆាយ បុប្ផា
CHHAY BOPHA
F 16 Apr 1993
1127 ជឹង ស្រីតូច
CHING SREYTOUCH
F 14 Apr 1988
1128 ណុល ស្រីនាង
NOL SREYNEANG
F 27 Sep 1996
1129 តាំង យ៉ាន
TANG YANN
F 04 Sep 1994
1130 តាំង ហ៊ុយ
TANG HUY
F 29 Dec 1997
1131 តាំង ហុកឃាង
TANG HOKKHEANG
F 14 Apr 1998
1132 តាំង មុយហៀង
TANG MUYHEANG
F 26 Aug 1995