សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២

ឆ្នាំ២០២២ = ០៨នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះចៅយិញហ្វឹងថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះចាន់ដារ៉ាមុនីថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះស៊ានសុពណ៌ថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះតែប៊ុនម៉េងថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះសៅសុវណ្ណរក្សាថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះយ៉ាហាត់ឃុនណារ៉ាក់ថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១០ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះម៉ិញច័ន្ទហេងថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះឃុតទិត្យម៉ាវីយ៉ាថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៩ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំ២០១៨=០៩នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះឯមសិរីភុទ្រថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៥០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះកែវពិសិដ្ឋថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះប៉េងពូទីនថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះហ៊ីសុជាតិថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៧ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះតេងសុខយូថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៩ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះយូម៉េងហុយថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះគីមហ្គិចប៉ថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យានិងទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះលីសេងឆាយថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១០ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យានិងទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះសៀងគង់មុនី្នរតនៈឧត្តមថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យានិងទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំ២០១៧=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះណនសំណាងមុនីថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៧០០ពីឯកឧត្តមលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំ២០១៦=០២នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦សិស្សឈ្មោះទៀហុងសាន្តថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦សិស្សឈ្មោះសយគីមហុងថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០១៥=០៧នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះលីសេងឆាយថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០ពីឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប និងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះកែវពិសិដ្ឋថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៦០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះគីមហ្គិចប៉ថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៦០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះឯមសរីភុទ្រថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះហ៊ីសុជាតិថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះសៀងគង់មុន្នីរតនៈឧត្តមថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០ពីឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប និងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-២០១៥សិស្សឈ្មោះដាន់ហង្សសឹង្ហថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិស្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិ។

ឆ្នាំ២០១៤=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤សិស្សឈ្មោះលីសុខុមថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៨០០និងអាហារូបករណ៍សិក្សាបរិញ្ញាបត្ររយៈពេល៤ឆ្នាំពី ឯកឧត្តមស៊ានបូរ៉ាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអបប់រំយុវជននិងកីឡា។

ឆ្នាំ២០១៣=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១២-២០១៣សិស្សឈ្មោះសមសិរីវឌ្ឍនៈថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០១២=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១១-២០១២សិស្សឈ្មោះធូរេនេចថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$500និងលោកគ្រូភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១២ ដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងការបង្រៀនក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$500ផងដែរ។

ឆ្នាំ២០១១=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១០-២០១១សិស្សឈ្មោះហួតសេងគៀថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៩ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$300ពីឯកឧត្តមលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកវិទ្យាស្ថានប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០០៩=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០០៨-២០០៩សិស្សឈ្មោះអ៊ាអៃលួងថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$300ពីឯកឧត្តមស៊ានបូរ៉ាត ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។

ឆ្នាំ២០០៨=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០០៧-២០០៨សិស្សឈ្មោះអ៊ឹមរចនាថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$700ពីឯកឧត្តមកែបជុតិមា ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា។

ឆ្នាំ២០០៧=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០០៦-២០០៧សិស្សឈ្មោះខេងច័ន្ទបូផាថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$300ពីឯកឧត្តមម៉ប់ សារិនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ។

ឆ្នាំ២០០៦=០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០០៥-២០០៦សិស្សឈ្មោះជាលីគន្ធថ្នាក់ទី១២ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$700ពីឯកឧត្តមកែប ជុតិមាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណា ចក្រកម្ពុជានិងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ។

សិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩
ឆ្នាំ២០២២=១២នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះគ្រុយគីមទីថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះទេពធីតាវលក្ខណ៍ថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៨០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៨០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះសុខប៉ហុងថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៧ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះទេពវួចហេងថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៧ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកគណិតវិទ្យាទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះកាវឌ្ឍនាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៦០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៦០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះសាំងរចនាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះឈឿនសុវណ្ណធាឬទ្ធិថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះលីម៉ាសូឡាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៨ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះសុវណ្ណរក្សាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែប្រចាំខេត្តកណ្តាលផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះទាគៀលីមថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះច័ន្ទតារាវត្តីថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២សិស្សឈ្មោះហេងពេជ្រថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៧ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០និងលោកគ្រូអ្នកគ្រូ ក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ផងដែរពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង តំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុប។

ឆ្នាំ២០១៨=០៨នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះឌីសាលរចនាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$១០០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$១០០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះកែវវណ្ណវិបុលថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៦០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៦០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះគង់ស៊ុនម៉ីថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៥០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះលីពិសិដ្ឋសុវឌ្ឍនាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះចាន់លីហ្សាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះសំណាងពុទ្ធិរិទ្ធថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះរិទ្ធីសុវត្តីថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៧ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេង អគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨សិស្សឈ្មោះហុកឡាយហេងថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យានិងទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០១៧ = ០៧នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះកុយប៉ាណាប៊ីថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៧០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៧០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះសូណារីតាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ១ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៨០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៨០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះឈុនសុវណ្ណារ៉ាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៥០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះអ៊ុសុខហៃថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៣ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៥០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៥០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះសុខស៊ីខាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះពុតវិទូថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧សិស្សឈ្មោះសុខប៉ជូថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០១៦ = ០៤នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦សិស្សឈ្មោះអៀគីមគៀងថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ២ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៦០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៦០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦សិស្សឈ្មោះឡោម៉ីជីញថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែករូបវិទ្យានិងទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលីឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធី គ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦សិស្សឈ្មោះហួងសុវណ្ណារ៉ាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៥ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦សិស្សឈ្មោះជាម៉ីជីងថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកគណិតវិទ្យា និងទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$៣០០និងគ្រូក៏ទទួលបាន$៣០០ពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតលី ឆេងអគ្គនាយកប៊ែលធីគ្រុបនិងជានាយកសាលាប៊ែលធីអន្តរជាតិនិងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០១៤ = ០៣នាក់

ឆ្នាំសិក្សា២០១៣-២០១៤សិស្សឈ្មោះប៉ុនណាសុទ្ធធីតាថ្នាក់ទី៩ទទួលបានជ័យលាភីលេខ៤ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើស សិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន$២០០ពីឯកឧត្តម ស៊ានបូរ៉ាតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអបប់រំយុវជននិងកីឡា។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤ សិស្សឈ្មោះ តាន់ ភានុ ថ្នាក់ទី៩ ទទួលបាន ជ័យលាភី លេខ៧ ក្នុងការប្រឡង ជ្រើសរើស សិស្សពូកែ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកគណិតវិទ្យា ទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន $២០០ ពី ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត់ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអបប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ឆ្នាំសិក្សា ២០១៣-២០១៤ សិស្សឈ្មោះ គឹម ឫទ្ធី ថ្នាក់ទី៩ ទទួលបាន ជ័យលាភី លេខ១០ ក្នុងការប្រឡង ជ្រើសរើស សិស្សពូកែ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែករូបវិទ្យា ទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន $២០០ ពី ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត់ រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអបប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ឆ្នាំ២០១៣ = ០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០១២-២០១៣ សិស្សឈ្មោះ ថោង សារីបុត្ត ថ្នាក់ទី៩ ទទួលបាន ជ័យលាភី លេខ៥ ក្នុងការប្រឡង ជ្រើសរើស សិស្សពូកែ ទូទាំងរាជធានី ភ្នំពេញ ផ្នែកអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ទទួលបាននូវរង្វាន់ លើកទឹកចិត្តចំនួន $៣០០ ពី ឯកឧត្តម លី ឆេង អគ្គនាយក ប៊ែលធី គ្រុប និងជានាយកវិទ្យាស្ថាន ប៊ែលធី អន្តរជាតិ និងលោកជំទាវ។

ឆ្នាំ២០០៩ = ០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០០៨-២០០៩ សិស្សឈ្មោះ ធាន ស្រីម៉ី ថ្នាក់ទី៩ ទទួលបានជ័យលាភី លេខ៧ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន $300 ពី ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេច អគ្គមហាសេនា បតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងជារដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ឆ្នាំ២០០៧ = ០១នាក់

ឆ្នាំសិក្សា ២០០៦-២០០៧ សិស្សឈ្មោះ លី ម៉ូនុកា ថ្នាក់ទី៩ ទទួលបានជ័យលាភី លេខ៦ ក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកគណិតវិទ្យា ហើយក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់លើកទឹកចិត្តចំនួន $300 ពី ឯកឧត្តម ម៉ប់ សារិនអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញ។

វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ