សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

Public Speaking Contentរគ្គទី ១​
បកស្រាយពីសេចក្តីផ្តើម និងទឡ្ហីករណ៍ទី១
YouTube Video Thumbnail
YouTube Video Thumbnail


រគ្គទី ២
បកស្រាយពីសេចក្តីផ្តើម និងទឡ្ហីករណ៍ទី២
YouTube Video Thumbnail
YouTube Video Thumbnail


រគ្គទី ៣
បកស្រាយពីសេចក្តីផ្តើម និងទឡ្ហីករណ៍ទី៣
YouTube Video Thumbnail
YouTube Video Thumbnail


រគ្គទី 4
បកស្រាយពីសេចក្តីផ្តើម និងទឡ្ហីករណ៍ទី4
YouTube Video Thumbnail


រគ្គទី 5
បកស្រាយពីសេចក្តីផ្តើម និងទឡ្ហីករណ៍ទី5
YouTube Video Thumbnail
YouTube Video Thumbnail

វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ