សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

វិញ្ញបនបត្រថ្នាក់អភិវឌ្ឍបញ្ញា IMA កម្រិតទី៦

IMA Primary Certificate Level 6

ជំនាន់ ចំនួនសិស្ស លេខរៀងវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជីឈ្មោះ&រូបថត
ឯកសារ
សរុប ស្រី
16 10 7 00183 - 00192 បើកមើល យោង
15 3 1 00178 - 00180 បើកមើល យោង
15 2 0 00181 - 00182 បើកមើល យោង
14 3 1 00175 - 00177 បើកមើល យោង
13 4 3 00171 - 00174 បើកមើល យោង
13 4 2 00167 - 00170 បើកមើល យោង
12 6 3 00161 - 00166 បើកមើល យោង
12 2 0 00159 - 00160 បើកមើល យោង
11 11 7 00148 - 00158 បើកមើល យោង
10 26 15 00122 - 00147 បើកមើល យោង
9 27 17 00095 - 00121 បើកមើល យោង
8 27 14 00068 - 00094 បើកមើល យោង
7 41 25 00027 - 00067 បើកមើល យោង
6 20 11 00007 - 00026 បើកមើល យោង
5 6 2 00001 - 00006 បើកមើល យោង
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ