សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

Preschool-6

Preschool-6

ជំនាន់ ចំនួនសិស្ស លេខរៀងវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជីឈ្មោះ&រូបថត
ឯកសារ
សរុប ស្រី
71 503 248 005984 - 006486 បើកមើល យោង
70 560 301 005424 - 005983 បើកមើល យោង
69 485 230 004939 - 005423 បើកមើល យោង
68 607 304 004332 - 004938 បើកមើល យោង
67 334 161 003998 - 004331 បើកមើល យោង
66 506 247 003492 - 003997 បើកមើល យោង
65 336 164 003156 - 003491 បើកមើល យោង
64 523 263 002633 - 003155 បើកមើល យោង
63 285 152 002348 - 002632 បើកមើល យោង
62 441 206 001907 - 002347 បើកមើល យោង
61 273 123 001634 - 001906 បើកមើល យោង
60 608 305 001026 - 001633 បើកមើល យោង
59 238 118 000788 - 001025 បើកមើល យោង
58 552 252 000236 - 000787 បើកមើល យោង
57 235 116 000001 - 000235 បើកមើល យោង
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ