សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

សញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសប៊ែលធី​ កម្រិតទី៦

BELTEI Young Learners Certificate

ជំនាន់ ចំនួនសិស្ស លេខរៀងវិញ្ញាបនបត្រ បញ្ជីឈ្មោះ&រូបថត
ឯកសារ
សរុប ស្រី
71 267 135 021539 - 021805 បើកមើល យោង
70 495 260 021044 - 021538 បើកមើល យោង
69 390 213 020654 - 021043 បើកមើល យោង
68 612 337 020042 - 020653 បើកមើល យោង
67 266 154 019776 - 020041 បើកមើល យោង
66 567 306 019209 - 019775 បើកមើល យោង
65 305 179 018904 - 019208 បើកមើល យោង
64 647 335 018257 - 018903 បើកមើល យោង
63 234 120 018023 - 018256 បើកមើល យោង
62 524 264 017499 - 018022 បើកមើល យោង
61 250 142 017246 - 017498 បើកមើល យោង
60 574 305 016672 - 017245 បើកមើល យោង
59 217 113 016454 - 016670 បើកមើល យោង
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ