សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ

BELTEI INTERNATIONAL SCHOOL

BELTEI, the best quality of education in cambodia
សាលា​ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

ការទទួលស្គាល់ក្នុងប្រទេស

ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​២៥
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​២៤
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​២៣
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​២២
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​២១
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​២០
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៩
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៨
ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៧
១០ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៦
១១ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៥
១២ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៤
១៣ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១៣
១៤ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១២
១៥ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១១
១៦ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​១០
១៧ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី​៩
១៨ ប្រ​កាស​៖សាលា​ ប៊ែល​ធី ​អន្តរ​ជាតិ ​ទី​៨​ លេខៈ​២៩០៤ ​ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​តុលា​ ឆ្នាំ​២០១០
១៩ ប្រ​កាស​៖​សាលា​ ប៊ែល​ធី ​អន្តរ​ជាតិ​ ទី​៧​ លេខៈ​២៩០៥​ ថ្ងៃ​ទី​១៨​ ខែ​តុ​លា​ ឆ្នាំ​២០១០
២០ ប្រ​កាស​៖​សាលា ប៊ែល​ធី​អន្តរ ​ជាតិ​ ទី​៦​ លេខៈ​២៣៨៣​ ថ្ងៃ​ទី​០៦ ​ខែ​សី​ហា ​ឆ្នាំ​២០០៩
២១ ប្រ​កាស​៖​សាលា ​ប៊ែល​ធី ​អន្តរ​ជាតិ​ ទី​៥​ លេខៈ​២៩៥៧​ ថ្ងៃ​ទី​២៣ ​ខែ​វិ​ច្ឆិ​កា​ ឆ្នាំ​២០០៩
២២ ប្រ​កាស​៖សាលា ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ ​ទី​៤​ លេខៈ​១៧៧៤​ ថ្ងៃ​ទី​០១​ ខែ​វិ​ច្ឆិ​កា​ ឆ្នាំ​២០០៦
២៣ ប្រ​កាស​៖​សាលា ប៊ែល​ធី ​អន្តរ​ជាតិ​ ទី​៣​ លេខៈ​២០៦៨ ​ថ្ងៃ​ទី​៣០​ ខែ​តុ​លា ​ឆ្នាំ​២០០៧
២៤ ប្រ​កាស​៖​សាលា ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ​ទី​២
២៥ ប្រ​ព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​គុណ​ភាព​កម្រិត​ជាតិ​ ISO9001:2008 QMS
២៦ អនុ​ក្រឹត្យ​៖​ប្តូរ​ឈ្មោះ​ពី​ វិ​ទ្យា​ស្ថាន​អា​ស៊ី​ប៉ា​ស៊ី​ភិច​ ទៅ​ជា​ សាលា ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ លេខៈ​៩៧​ ថ្ងៃ​ទី​០៤​ ខែ​សី​ហា​ ឆ្នាំ​២០០៥
២៧ ប្រ​កាស​៖​ប្តូរ​ពី​ ឆេង ​ហៀរ ​ទៅ​ជា សាលា ​ប៊ែល​ធី​ អន្តរ​ជាតិ​ ទី១ លេខៈ​១០២៣​ ថ្ងៃ​ទី​០៦​ ខែ​កក្ក​ដា​ ឆ្នាំ​២០០៥
២៨ ប្រ​កាស​៖​ទ​ទួល​ស្គាល់​ពី​ សា​លា​ក្រុង​ភ្នំ​ពេញ
២៩ ប្រ​កាស​៖​សា​លា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ ឆេង​ ហៀរ ​លេខៈ​២៩១​ ថ្ងៃ​ទី​២៥​ ខែ​មិ​នា​ ឆ្នាំ​២០០៣
វីឌីអូសំខាន់ៗ

សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញឯកទេស | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ