Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានកម្មវិធីសិក្សាធំៗ ៥ គឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- ភាសាចិនទូទៅ | ៤- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

បញ្ជីឈ្មោះសិស្ស​​ប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ(ថ្នាក់ទី១២)​

សិស្សប្រឡងបញ្ចប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ២០១៦-២០១៧
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩២៧ - ៦៩៣៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៣៧ - ៦៩៤៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៤៧ - ៦៩៥៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៥៧ - ៦៩៦៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៦៧ - ៦៩៧៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៧៧ - ៦៩៨៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៨៧ - ៦៩៩៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ​
លេខសញ្ញាបត្រ ៦៩៩៧ - ៧០០៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០០៧ - ៧០១៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០១៧ - ៧០២៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០២៧ - ៧០៣៦

B9 ស្ទឹងមានជ័យ - B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០៣៧ - ៧០៤៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០៤៧ - ៧០៥៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០៥៧ - ៧០៦៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០៦៧ ​- ៧០៧៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០៧៧ - ៧០៨៦

B10 អាងទឹកអូឡាំពិក - B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧០៨៧ - ៧០៩៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៦០៩៧ - ៧១០៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១០៧ - ៧១១៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១១៧ - ៧១២៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១២៧ - ៧១៣៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១៣៧ - ៧១៤៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១៤៧ - ៧១៥៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១៥៧ - ៧១៧៦

B11 ផ្សារតូច
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១៧៧ - ៧១៧៦

B11 ផ្សារតូច - B12 ផ្សារដីហុយ
លេខសញ្ញាបត្រ ៧១៧៧ - ៧១៨៦

B12 ផ្សារដីហុយ

| | | ៣ | |


Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 10 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1768028