Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer


សាលា ប៊ែលធី អន្តរជាតិ មានបង្រៀន កម្មវិធីធំៗគឺ ១- ចំណេះទូទៅ | ២- ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ | ៣- កម្មវិធីអផិវឌ្ឍបញ្ញា IMA | ៤- វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកុំព្យូទ័រ | ៥- ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ

សូមចុចបើកមើលឈ្មោះ រូបថត និងវិញ្ញាបនបត្រតាមជំនាន់នីមួយៗ
ជំនាន់ ចំនួនសិស្ស លេខរៀងវិញ្ញា
បនបត្រ
បញ្ជីឈ្មោះ&
រូបថត
ឯកសារ
សរុប ស្រី
៦៣
០៩ ០៤
០០៧៩៧៩-០០៧៩៨៧ បើកមើល យោង
៦២
១៨២ ៩០
០០៧៧៩៧-០០៧៩៧៨ បើកមើល យោង
៦១
៤៤ ២៩
០០៧៧៥៣-០០៧៧៩៦ បើកមើល យោង
៦០
២៩១ ១៥៨
០០៧៤៦២-០០៧៧៥២ បើកមើល យោង
៥៩
៤៤ ១៣
០០៧៤១៨-០០៧៤៦១ បើកមើល យោង
៥៨
២៩៦ ១៥៩
០០៧១២២-០០៧៤១៧ បើកមើល យោង
៥៧
៤៨ ២០
០០៧០៧៤-០០៧១២១ បើកមើល យោង
៥៦
២៧៨ ១៣០
០០៦៧៩៦-០០៧០៧៣ បើកមើល យោង
៥៥
៣៧ ១៧
០០៦៧៥៩-០០៦៧៩៥ បើកមើល យោង
៥៤
២៥៦ ១៣៩
០០៦៥០៣-០០៦៧៥៨ បើកមើល យោង
៥៣
៣៥ ១៧
០០៦៤៦៨-០០៦៥០២ បើកមើល យោង
៥២
១៦០ ៩១
០០៦៣០៨-០០៦៤៦៧ បើកមើល យោង
៥១
៣០ ១៨
០០៦២៧៨-០០៦៣០៧ បើកមើល យោង
៥០
៧៩ ៤៩
០០៦២០០-០០៦២៧៧ បើកមើល យោង
៤៩
៥៧ ៣០
០០៦១៤២-០០៦១៩៨ បើកមើល យោង
៤៨
​​៣១៦ ១៥៨
០០៥៨២៦-០០៦១៤១ បើកមើល យោង
៤៧
៤៤ ២០
០០៥៧៨២-០០៥៨២៥ បើកមើល យោង
៤៦
២៧៥ ១៤២
០០៥៥០៧-០០៥៧៨១ បើកមើល យោង
៤៥
៣២ ២១
០០៥៤៧៥-០០៥៥០៦ បើកមើល យោង
៤៤
២៦៦ ១៤២
០០៥២០៩-០០៥៤៧៤ បើកមើល យោង
៤៣
៨៦ ៣៣
០០៥១២៣-០០៥២០៨ បើកមើល យោង
៤២
៣៤១ ១៦៤
០០៤៧៨២-០០៥១២២ បើកមើល យោង
៤១
១១១ ៦៤
០០៤៦៧១-០០៤៧៨១ បើកមើល យោង
៤០
២៨៣ ១៥២
០០៤៣៨៨-០០៤៦៧០ បើកមើល យោង
៣៩
៨៥ ៣៧
០០៤៣០៣-០០៤៣៨៧ បើកមើល យោង
៣៨
៣៧៨ ១៩៦
០០៣៩២៥-០០៤៣០២ បើកមើល យោង
៣៧
៧៤ ៤៤
០០៣៨៥១-០០៣៩២៤ បើកមើល យោង
៣៦
២៦៨ ១៤៩
០០៣៥៨៣-០០៣៨៥០ បើកមើល យោង
៣៥
៧២ ៣៩
០០៣៥១០-០០៣៥៨១ បើកមើល យោង
៣៤
២៧៣ ១៤៣
០០៣២៣៥-០០៣៥០៧ បើកមើល យោង
៣៣
៧៧ ៣៣
០០៣១៥៨-០០៣២៣៤ បើកមើល យោង
៣២
៣០៣ ១៦៦
០០២៨៥៥-០០៣១៥៧ បើកមើល យោង
៣១
៥៨ ៣២
០០២៧៩៧-០០២៨៥៤ បើកមើល យោង
៣០
១៩២ ៩២
០០២៦០៥-០០២៧៩៦ បើកមើល យោង
២៩ ៨៨ ៥០
០០២៥១៧-០០២៦០៤ បើកមើល យោង
១-២៨ ១៣៨៧ ២៥៤០
០០០០០១-០០២៥១៦ បើកមើល យោង

Free counters!

 

 

 

យើងមាន ភ្ញៀវ 43 នាក់
កំពុងបើកមើល

ចំនួនអ្នកមើល 1615916