លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006269 ជួន សិរីរ័ត្ន CHOURN SEREYROATH ០២ មីនា ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
006270 ឈិន សុភ័ក្រ្តនាថ
CHHIN SOPHEAKNEATH
០៤ កញ្ញា ២០០០ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
006271 គង់ ស្រីមុំ
KONG SREYMOM
០១ ធ្នូ ២០០៣ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
006272 ណោ យ៉ារិទ្ឋិពុទ្ឋិកា
NOR YARITH PUTHIKA
២០ កុម្ភៈ ២០០០ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
006273 រិន្ទ វឌ្ឍនៈ
RIN WADDHANAK
១៧ វិច្ឆិកា ២០០១ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
0062674 សយ សុជាតា
SOY SOCHEATA
២៤ កម្ភៈ ១៩៩៩ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
006275 ថេត សុគន្ឋមាលា
THET SOKUNMEALEA
៣១ សីហា ២០០៣ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
006276 ទូច សុខនាថ
TOUCH SOKNEATH
២៨ កក្កដា ២០០២ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ
006277 វិសាល សែនសំណាង
VISAL SENSAMNANG
២៨ កម្ភៈ ២០០២ B12 ផ្សារដីហ៊ុយ