លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006259 ប៉ិម បញ្ញារិទ្ធ PIM PANHARITH ២៥ តុលា ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
006260 នង ភិរម្យសុនីតា
NORNG PHIRUMSONITA
១៨ តុលា ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
006261 យ៉ាស៊ីប​ ម៉ាណាន
YASIB MANAN
១៦ កុម្ភៈ ២០០០ B11 ផ្សារតូច
006262 ឈិន ម៉ាលីណា
CHHIN MALYNA
២០ វិច្ឆិកា ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
006263 លឹម ម៉ូលីតា
LIM MOLITA
២៧ កញ្ញា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
006264 ទ្រី វណ្ណដាលីន
TRY VANDALIN
០៨ មិថុនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
006265 ឡុង ម៉េងឈុន
LONG MENGCHHUN
០២ ឧសភា ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
006266 ម៉ៅ សុខបញ្ញា
MAO SOKPANHA
០៥ មេសា ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
006267 ថៃ ជូឌីណា
THAY JUDINA
០៤ សីហា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
006268 ឃ្លាំង គីមហួយ
KLAING KIMHUOY
១៦​ សីហា ២០០១ B11 ផ្សារតូច