លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006249 ឡុក សប្បុវិនាម LOK SOBUVINEAM ១៥ កុម្ភៈ ២០០៥ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
006250 សុន ដេវ៉ា
SON DEVAR
១៤ មេសា ២០០៣ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
006251 ស្រ៊ុន ឃាងស្រេង
SRUN KHEANGSRENG
១៨ កញ្ញា ២០០១ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
006252 ឈុន ចាន់នីតា
SRENG KINALVINCHUTEMONTEY
១០ មេសា ២០០៥ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
006253 ហ៊ី សុជាតិ
HY SOCHEAT
០៤ ឧសភា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
006254 ហួង ស្រីនិច
HOUNG SREYNICH
២៦ មីនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
006255 ប្រាក់ សុភា
PRAK SOPHEA
០២ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
006256 ប្រាក់ ពិជ័យ
PRAK PICHEY
៣ ធ្នូ ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
006257 ពុទ្ធ សិរីម៉ូនីកា
OEUNG CHHENGKHEANG
១១ វិច្ឆិកា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
006258 ហៀង គឹមសាង
HEANG KIMSANG
០២​ កញ្ញា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច