លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006239 ស៊ឹង ពេជ្រសុវណ្ណ SING PICHSOVANN ១៩ ធ្នូ ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006240 ស៊ីនីន វិរៈបុត្រ
SININ VIREAKBOT
១១ កក្កដា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006241 ស្នា វីរៈ
SNA VYRAK
២៣ ឧសភា ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006242 ស្រេង គីណាល់វិនជុតិមន្តី
SRENG KINALVINCHUTEMONTEY
០៩ កុម្ភៈ ២០០៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006243 តាន់ វិសាល
TAN VISAL
១១ ធ្នូ ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006244 តាំង ទិតដានិត
TANG TETHDANITH
៣០ វិច្ឆិកា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006245 ធាង សុម៉ាណែត
THEANG SOMANET
០៦ វិច្ឆិកា ២០០៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006246 ផេង សុធីតា
THENG SOTHYDA
២៣ មិថុនា ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006247 អ៊ឹង ឆេងឃាង
OEUNG CHHENGKHEANG
១៨ កក្កដា ២០០១ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក
006248 ប៉ាវ លីមសេង
PAV LIMSENG
០៧​ កញ្ញា ២០០៣ B10 អាងទឹកអូឡាំពិក