លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006219 ហេង ណារ៉ូ HENG NARO ១៣ ឧសភា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
006220 អ៊ុន សុផានភារ:
UN SOPHANPHEAREAK
២៥ ឧសភា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
006221 វុទ្ធី អ៊ែល្លី
VUTHY ELLY
១១ វិច្ឆិកា ២០០៣ B6 អូរឬស្សី
006222 ប៉េង មុយហេង
PENG MUYHENG
២២ មិថុនា ២០០៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
006223 អាត់ មុនីនាថ
ATH MONYNEAT
២១ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
006224 អាន សិរីបញ្ញារ័ត្ន
AN SEREYPANHAROTH
២៥ ធ្នូ ២០០៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
006225 អ៊ឹង ទង់គុយ
OENG TOUNGKUY
០៥ កក្កដា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
006226 វណ្ណី សុដានីត
VANNY SODANITH
១៥ មិថុនា ២០០០ B8 ផ្សារពោធិ៍ចិនតុង
006227 ប៊ុន កាន់ថានា
BUN KANTHANA
២៨ ធ្នូ ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006228 ឆន សីហៈ
CHORN SEYHAK
២២​ ឧសភា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ