លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006210 គុំ ពេជ្រមុន្នីនាថ KUM PECH MONINEATH ១៥ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
006211 ហែម វណ្ណស័ក្ក
HEM VANSARK
២៨ មករា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
006199 ហៀង វណ្ណជីង
HEANG VANCHING
០៤ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
006212 ហេង ច័ន្ទអ៊ី
HENG CHAN EY
១១ កុម្ភៈ ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
006213 គន គង្គា
KORN KONGKEA
១៧ មេសា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
006214 ម៉ក់ ច័ន្ទសុជិតា
MOK CHAN SOCHITA
២៤ ឧសភា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
006215 ង៉ោ ហួរ
NGOR HOUR
១២ តុលា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
006216 ប្រាក់ រ៉េនណាវណ្ណ
PRAK RENNAVANN
១១ មិថុនា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
006217 សំ វុទ្ធារចនា
SAM VUTHEARACHNA
០៥ មេសា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
006218 សៀក យិចជូ
SEAK YICHHOU
០៥​ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ