លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រប៊ែលធី វិញ្ញាបនបត្រអាយអិល
006200 ជឿន សុនិកា CHOEUN SONIKA ២៨ មេសា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
006201 លីម​ សុផាហង្ស
LIM SOPHAHANG
១០ កុម្ភៈ ២០០១ B2 ទួលទំពូង
006202 សែន​ ច័ន្ទកុលណី
SEN CHANKOLNEY
២៨ មីនា ២០០២ B3 ដេអិន
006203 ស៊ូ បៀលវ៉ា
SOU BELVAH
០២ មីនា ២០០៤ B3 ដេអិន
006204 វុត គីមលី
VUTH KIMLY
២៤ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
006205 រិន ឧស្សាហ៏
RIN OUSA
១៤ ឧសភា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
006206 ហៃដែន កញ្ចានា
HAIDEN KANHCHANA
២១ កុម្ភៈ ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
006207 ជិន ម៉ាណុច
CHIN MA NOCH
២៩ កុម្ភៈ ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
006208 វ៉ាតសឿម ច័ន្រ្ទសុធន
VATSOEUM CHAN SOTHON
០៤ កុម្ភៈ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
006209 គន្ធា ដាលីន
KUNTHEA DALIN
០៥​ កក្កដា ២០០៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ