លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
006192 ហួត ចន្ទ័ហេងតុង HOUT CHANHENGTONG ២២ កក្កដា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
006193 ភាព បុប្ផាពេជ្រ
PHEAP BOPHAPICH
១៦ កុម្ភៈ ២០០០ B11 ផ្សារតូច
006194 សៅ សេដ្ឋាវឌ្ឍនៈ
SAO SETHAVATHANAK
០៧ មករា ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
006195 ផន ប្រុសពេញ
PHORN BROSPENH
១២ មីនា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
006196 សុគន្ធ ប្រាថ្នា
SOKUN PRATHNA
២៤ តុលា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
006197 រិទ្ធី ពេជ្រពន្លឺ
RITHY PICHPUNLER
០៥ ធ្នូ ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
006198 សាន ចនវិរះ
SAN CHORN VIREAK
០៤ មេសា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច