លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
006182 ហ្គួច សៀម GHUOCH SIEM ០៦ តុលា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006183 លាង ស៊ីវស៊ុន
LEANG SIVSUN
១៨ មីនា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006184 ហៀក ដេវីឌ
HEAK DAVID
២៣ ឧសភា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006185 ប៊ុនធឿន ពេជ្រពិសាល
BUNTHOEUN PICHPISAL
១៣ កុម្ភៈ ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006186 ពូន គឹមលាង
POUN KIMLEANG
០៨ មីនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
006187 នុត ម៉េងឃាង
NUTH MENGKHEANG
២៥ កុម្ភៈ ២០០២ B11 ផ្សារតូច
006188 សោម ចាន់ណា
SOM CHANNA
០១ កក្កដា ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
006189 យ៉េន ដារ៉ារ៉ុង
YEN DARARONG
១៣ មករា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
006190 ថុល ទិត្យតារាវត្តី
THOL TITHDARAVATEY
០9 ឧសភា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
006191 បូរិន ពិសី
BORIN PISEY
២១ កញ្ញា ២០០១ B11 ផ្សារតូច