លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
006172 ដែង វីរីយ៉ា DENG VIRIYA ០៧ តុលា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006173 វុធ សុភក្ត្រ័នាថ
VUTH SOPHEAKNEATH
២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006174 ធូ ស្រីពេជ
THOU SREYPICH
១២ មិថុនា ១៩៩៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006175 សរ មុន្និះ
SAR MONIRAK
០៣ មេសា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006176 ចំរើន ម៉ាលីនីន
CHAMROEUN MALININN
០៦ មេសា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006177 កឹម ចន្ច័សុធារ៉ា
KOEM CHANSOTHEARA
២៥ កុម្ភៈ ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006178 វាសនា ស្រីណាម
VEASNA SREYNAM
១៩ មករា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006179 ឡេង ពេជ្ររូស្សា
LENG PICHROZA
០៩ កក្កដា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
006180 នឹម សុនាថ
NEUM SONEATH
០៧ កក្កដា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006181 ពិន សុធារាជ្យ
PIN SOTHEAREACH
០៨ កញ្ញា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ