លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
006162 ហ៊ឹមអ៊ឹម ញាណទស្សនះ HIMIM NHEANTUSANAK ២១ មករា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006163 លីម ម៉េងអាន
LIM MENGAN
១៧ មករា ២០០៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006164 ឈឹម ពិជេដ្ឋ
CHHIM PICHETH
២៨ សីហា​ ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006165 អ៊ាង ឧត្ដមបញ្ញា
EANG UDOMPANHA
០២ វិច្ឆិកា ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006166 ទៅ សុជាតា
TOV SOCHEATA
០៦ មីនា ២០០៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006167 ថេង ម៉េងលាង
THENG MENGLEANG
០៣ កុម្ភៈ ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006168 សែម ចាន់បូរី
SEM CHANBORY
០៦ មករា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006169 ម៉ាត់ វិសាល
MATH VISAL
០៣ កុម្ភៈ ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006170 ផេង ដាវីឌ
PHENG DAVID
១៦ មិថុនា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006171 ផេង សុភក្រ្តា
PHENG SOPHEAKTRA
០៧ មិថុនា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ