លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
006152 ឃឿន សុវណ្ណវតី KHOEUN SOVANVATEY ០៥ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
006153 ជឹង អេវ័រលែន
CHING EVERLAND
១៦ មិថុនា ២០០៥ B5 ច្បារអំពៅ
006154 ជួ គីមឡាយ
CHOU KIMLAY
១២ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
006155 ប៊ុន សោភ័ណមុន្នី
BUN SOPHORNM​ONY
១២ វិច្ឆិកា ២០០០ ​B5 ច្បារអំពៅ
006156 គង់ សិកា
KONG SEKA
១៤ មករា ២០០២ ​B5 ច្បារអំពៅ
006157 លី ប៉េង
LY PENG
២៨ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
006158 ឈួ ពិសី
CHHOUR PISEY
១៤ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
006159 ទួន សេងរដ្ឋាវត្តី
TOUN SENGRATHAVATEY
២៤ តុលា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006160 កែរ សុខអាណាបែលសមសិទ្ធិថានី
KE SOKANABELLESAMSITHANY
០៣ ធ្នូ ២០០១ ​B9 ស្ទឹងមានជ័យ
006161 ទ្រី ធីតា
TRY THYDA
២៧ មីនា ២០០៥ ​B9 ស្ទឹងមានជ័យ