លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
006142 ធឿន ដាលីន THOEUN DALIN ១៣ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
006143 ឡោ សំណាង
LOR SOMNANG
១៣ វិច្ឆិកា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
006144 ហៀង សុខដូ
HEANG SOKDO
១៩ មេសា ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
006145 អ៊ុក សុវណ្ណ
OUK SOVANN
២៥ កក្កដា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
006146 អៀង កន្និដ្ឋា
EANG KANITHA
១៧ វិច្ឆិកា ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ
006147 ហុក លីហួ
HOK LYHOUR
២៧ ឧសភា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
006148 សុះ មូហាម៉ាត់ហ្សាម៉ាល់
SOS MOHAMATJAMAL
១១ មីនា ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ
006149 ខាន់ ស្រីភណ្ឌ័
KHAN SREYPHORN
០៩ ធ្នូ ២០០៣ B5 ច្បារអំពៅ
006150 ញ៉េប លាងទី
NHEB LEANGTI
២៤ មិថុនា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
006151 ជា ឆាយ
CHEA CHHAY
០៦​ មីនា ១៩៩៤ B5 ច្បារអំពៅ