លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005577 ទូច អរុណរស្មី TOUCH ARONREAKSMEY ១០ កុម្ផៈ ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005578 លន់ សុណាលីន
LON SONALIN
២០ កញ្ញា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005579 សុខ គីមលាង
SOK KIMLEANG
២៤ មេសា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005580 សន សុជាតា
SORN SOCHEATA
៣១ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005581 ឈា ម៉ី
CHHEA MEY
២៨ តុលា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005582 សុន តូស៊ីន
SON TOSIN
២៦ សីហា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005583 ទេស ចន្នី
TES CHANNY
១៤ វិច្ឆិកា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005584 ថុល ថាវី
THOL THAVY
២៧ មករា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005585 ប៉ាង វិចិត្រសត្យា
PANG VICHETSATYA
១២ កក្កដា ២០០៤ B5 ច្បារអំពៅ
005586 លឹម គឹម អ៊ី
LIM KIM-Y
១២ ឧសភា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ