លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005567 ព្រហ្ម ច័ន្ទវិច្ឆិកា PRUM CHANVICHCHHEKA ២៩ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005568 ជា ទឹមដាលិស
CHEA TIMDALIS
១៤ ធ្នូ ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005569 វ៉ាង សុម៉ាលីនដា
VANG SOMALINDA
២៥ វិច្ឆិកា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005570 នឹម ដេវីដ
NIM DAVID
២៤ មេសា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005571 ឃីម សៀវហ្វី
KHIM SEAVFY
២៦ មិនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005572 គង់ ស៊ុនសុទ្ធិយ៉ា
KONG SUNSOTHIYA
១២ មិថុនា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005573 សឿយ មុំរដ្ឋស័ក្ត
SOEUY MOMRATHASAK
១៩ មិថុនា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005574 វ៉ាន់ ស្រីហៀញ
VAN SREYHEANH
១៥ តុលា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005575 ប៉ិន សុវណ្ណគង្គា
BEN SOVANKONGKEA
១៦ មេសា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005576 រ៉ូហ្សាលីន ភឺរឺដា
ROSALYN PEREDA
០៣ សីហា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ