លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005557 ឆាយ ណារ៉ូ CHHAY NARO ២០ ធ្នូ ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005558 ខឹម មេសា
KHOEM MESA
១៧ មេសា ១៩៩៧ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005559 ឌី រស្មី
DY REAKSMEY
១៤ មេសា ២០០០ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005560 រស់​ ចន្ទ័ម៉ូលីកា
ROS CHANMOLYKA
០១ កញ្ញា ២០០៣ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005561 វន វរល័ក្ខណ៏
VORN VORLEAK
១២ មេសា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005562 គា​ សុខគាត
KEA SOKEAT
០១ មករា ២០០១ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005563 ហេង រដ្ឋា
HENG RATHA
២៨ សីហា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005564 ហេង ម៉ារ៉ាណូ
HENG_MARANO
២៨ មេសា ១៩៩៦ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005565 ថៃ ហ្សានណា
THAI ZANA
២០ មិថុនា ២០០២ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005566 ទេព​ មុយលីកា
TEP MUYLICA
០៨ កក្កដា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ