លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005547 ហុន ហមុនី HUN HAKMONY ០៣ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
005548 ចាន់​​​​​ ឆាយហួ
CHAN CHHAYHOUR
២៥ កុម្ភៈ ២០០០ B3 ដេអិន
005549 ខន​ សុជាតា
KHORN SOCHEATA
៣១ តុលា ២០០១ B3 ដេអិន
005550 កែវ​ ដាលីន
KEO DALIN
១២ កុម្ភៈ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
005551 សុន​ សំណាង
SON SOMNANG
២៤ សីហា ២០០៣ B3 ដេអិន
005552 ហៀម ឈុនភីរម្យ
HIEM CHHUNPHYRUM
១៦ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005553 ឃ្លាំង សម្បត្តិតូនី
KHLEANG SAMBATHTONY
១៦ មិនា ២០០៤ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005554 ម៉ាប់ សូឌីតា
MAB SODYTA
០៩ កញ្ញា ១៩៩៩ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005555 កែវ ពេជ្រពិសី
KEO PICHPISEY
១៩ ឧសភា ១៩៩៨ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ
005556 ឈុំ បូយ៉ាម៉ូនិក
CHHUM BOYAMONIQUE
៣១ កក្កដា ២០០៥ B4 ផ្សារដើមថ្កូវ