លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005527 ស៊ុក​ ស្រីលីន SOUK SREYLIN ២៧ មិថុនា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005528 ទី សុមនតារា
TY SOMONTARA
០៧ ធ្នូ ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005529 ថៅ សុច័ន្ទនូ
THAO SOCHANNOU
២៧ ធ្នូ ១៩៩៩ B2 ទួលទំពូង
005530 អាន ហ្គេចលី
AN GECHLY
១១ កក្កដា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005531 សំអុល សុមាវត្តី
SOMOL SOMAVATEY
១៣ ធ្នូ ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005532 ទឹម រ៉ាប់
TOEM RAB
២១ កុម្ភៈ ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005533 ង៉ែត ច័ន្ទពិសី
NGET CHANPISEY
០១ មេសា ១៩៩៤ B2 ទួលទំពូង
005534 ទិត្យ សុខជាតា
TITH SOKCHEATA
០២ មករា ១៩៩៧ B2 ទួលទំពូង
005535 តាំង ម៉ុយហ្គេច
TAING MUYGECH
០៣ មករា ១០០៧ B2 ទួលទំពូង
005536 ម៉ម ឧត្តមនី
MAM OUDOMONY
១៤ មិថុនា ១៩៩៨ B2 ទួលទំពូង