លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005757 ឡាវ អ៊ុយឃៀង LAO UYKEANG ១០ ឧសភា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
005758 យី ណារាជ្យ
YI NAREACH
០៥ កុម្ភៈ ១៩៩៣ B11 ផ្សារតូច
005759 គឹម មុន្នីរិទ្ឋ
KIM MONYRITH
០៥ កុម្ផៈ ១៩៩៣ B11 ផ្សារតូច
005760 ស្រ៊ុន ប៊ុនវាសនា
SRUN BUNVEASNA
០៩ ធ្នូ ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005761 ប៊ូ ឆវ័ន្ត
BOU CHHORVORN
០៨ មករា ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
005762 ផេង​ គឹមអេង
PHENG KIM ENG
២៥ តុលា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005763 ឡាយ ម៉េងនី
LAY MENGNY
១៩ កក្កដា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005764 ចាន់ គឹមហាប់
CHAN KIMHAB
០៦ មេសា ២០០៤ B12 ផ្សារដីហុយ
005765 កែរ វណ្ណវិបុល
KER VANNVIBOL
១៨ តុលា ២០០៣ B12 ផ្សារដីហុយ
005766 គឹម រតនះ
KIM RATTANAK
៣០ ធ្នូ ១៩៩៨ B12 ផ្សារដីហុយ