លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005747 អ៊ុង សុផារិទ្ឋ OUNG SOPHARITH ០៧ កក្កដា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
005748 លឹម ស្រីកា
LOEM SREYKA
២០ ធ្នូ ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005749 ហួន ផានណា
HOUN PHANA
២៦ មេសា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005750 មាន​ ម៉េងរតនះ
MEAN MENG RATANAK
២៨ មករា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005751 វ៉ា ប៊ុនណា
VA BUNNA
១៧ កញ្ញា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005752 ញ៉ ហុកម៉េង
NHAR HOKMENG
២៣ ធ្នូ ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
005753 ស៊ិន ចាន់ដារ៉ានី
SIN CHANDARANY
២៩ កក្កដា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005754 ឆាយ វាសនា
CHHAY VEASNA
២២ កញ្ញា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005755 វ៉ាន់ថា សុខហុង
VANTHA SOKHONG
០៥ មិថុនា ១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
005756 វង្សវីរីយ៉ា មុនីរាជ
VONGVIRIYA MONYREACH
២០ ធ្នូ ២០០០ B11 ផ្សារតូច