លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005737 ម៉ៅ សុវណ្ណដាលីកា MAO SOVANNDALYKA ២៨ កុម្ភៈ ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005738 ស៊ា អេលីហ្សាប៊ែត
SEA ALIZABETH
០១ កក្កដា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005739 គាន វណ្ណទីន
KEAN VANTIN
២៣ វិច្ខិកា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005740 ប៉ែន សមិទ្ឋិកិត្យា
PEN SAMITHIKETIA
០៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005741 ឃុយ ស៊ឹមបូរណ៏លីវណ្ណ
KHUY SIMBOLYVAN
០៦ កក្កដា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005742 សូ សុភណ្ឌ័ភក្រ្តា
SO SOKPHORNPHEAKTRA
១២ កក្កដា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005743 ជត ឧត្តម
CHORT UDDOM
០១ ឧសភា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005744 ភួ តិចហួយ
PHOUR TICHHOUY
២៧ សីហា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005745 ខូយ សំរិទ្ធផារាដា
KHOY SOMRITHPHARADA
០៨ មេសា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005746 ផុស គីមហៀង
PHORS KIMHEANG
២៥ ធ្នូ ២០០០ B11 ផ្សារតូច