លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005727 ហេង សីហា HENG SEYHA ០៨ មិនា ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
005728 រដ្ឋ សេរីវុឌី
RATH SEREIWOODY
០៦ កុម្ភៈ ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005729 ឆេង គឹមលីស
CHHENG KIMLIS
២៦ វិច្ឆិកា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
005730 ភន ម៉ៅ ណាផា
PHORN MAONAPHA
១៥ កក្កដា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005731 វង្សវីរីយា រិទ្ធិរាជ
VONGVIRIYA RITHYREACH
០៧ វិច្ឆិកា ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005732 ឡេង ប៊ុណ្ណារ៉េន
LENG BUNNARAIN
១៩ មករា ២០០៤ B11 ផ្សារតូច
005733 ហេង ម៉េងហ៊ុយ
HENG MENGHOUY
២៥ កញ្ញា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005734 ប៊ុន រស្មី
BUN RAKSMEY
០៧ មិនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005735 ឡាន ឌីណាអាម្យូរ៉ា
LANE DINAMOYURA
១៥ មេសា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005736 ប៉ិម បញ្ញាវឌ្ឍ
PIM PANHAWAT
១៥ សីហា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច