លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005717 ឡី សត្យា LEY SATYA ០៥ មិថុនា ២០០២ B10 អាងទឹក
005718 ខូវ កែវធិតា
KHOV KEOTHYDA
១៨ តុលា ២០០០ B10 អាងទឹក
005719 ហ៊ាន សុវុឌ្ឍិរ័ត្ន
HEAN SOVUTHIROTH
០១ ឧសភា ២០០១ B10 អាងទឹក
005720 សុន បញ្ញា
SUN PANHA
២៧ កុម្ផៈ ១៩៩៩ B10 អាងទឹក
005721 សារី មុន្នីរិទ្ធ
SARY MONYRITH
០៦ កុម្ភៈ ១៩៩៧ B10 អាងទឹក
005722 ឌុក ច័ន្ទរស្មី
DUK CHANRASMEY
១១ កញ្ញា ២០០០ B10 អាងទឹក
005723 ឈុន ចំរើន
CHHUN CHAMROEUN
២៥ មេសា ១៩៩៨ B10 អាងទឹក
005724 ណា អែនធឹនី
NA ANTHONY
២៦ មេសា ២០០២ B10 អាងទឹក
005725 ឡី សុមៈវត្តី
LEY SOMAKVATEY
១៦ កក្កដា ១៩៩៧ B10 អាងទឹក
005726 ផៃ ផានិត
PHAY PHANITH
២៣ កក្កដា ២០០០ B10 អាងទឹក