លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005707 ស្រេង ចន្ថា SRENG CHANTHA ២៦ វិច្ឆិកា ២០០២ B10 អាងទឹក
005708 ជូ វីរជ័យ
CHOU VIREAKCHEY
១៨ កញ្ញា ២០០៤ B10 អាងទឹក
005709 មាស ម៉េងលី
MEAS MENGLY
១០ មិថុនា ១៩៩៨ B10 អាងទឹក
005710 ផេង សុគន្ធា
PHANG SOKUNTHEA
១៣ វិច្ឆិកា ២០០១ B10 អាងទឹក
005711 ញ៉ែត សុវណ្ណារដ្ឋ
NHETH SOVANNAROTH
០៩ វិច្ឆិកា ២០០១ B10 អាងទឹក
005712 លី ម៉ីជូ
LY MEYCHOU
០៤ មិថុនា ២០០៣ B10 អាងទឹក
005713 ហេង លីនដា
HENG LINDA
០៤ មករា ២០០១ B10 អាងទឹក
005714 ទុយ លឹមហេង
TUY LIMHENG
២០ សីហា ២០០២ B10 អាងទឹក
005715 ស្វាយ ស្រីពេជ្រ
SVAY SREYPICH
១៤ ធ្នូ ២០០០ B10 អាងទឹក
005716 ម៉ៅ យុគលីន
MAO YUKLIN
១៧ កក្កដា ២០០១ B10 អាងទឹក