លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005697 លាវ លីហ៊ុយ LEAV LIHUY ១៧ មករា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005698 ចាប សេរីទេវីន
CHAB SEREYTEVIN
២២ ឧសភា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005699 ហុក សុធារ៉ូស្ស
HOK SOTHEAROSE
២២ កក្កដា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005700 ខៀវ សេនរង្សី
KHIEU SENRAINSEY
០៣ កុម្ភៈ ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005701 ជា សុខងីម
CHEA SOKNGIM
១៤ សីហា ១៩៩៧ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005702 ឈួ មួយគីម
CHHOR MUYKIM
២៨ តុលា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005703 លី​ សុបញ្ញា
LY SOPANHA
៣១ ឧសភា ១៩៩៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005704 លី ស៊ីណាត
LY SINAT
១០ តុលា ១៩៨៨ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005705 សុខ គីមសែម
SOK KIMSEM
២២ ឧសភា ២០០៣ B10 អាងទឹក
005706 ងិន ទី
NGEN TY
០៨ វិច្ឆិកា ២០០២ B10 អាងទឹក