លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005517 លាង សូរ្យរ៉ាទិត្យ LEANG SORATIT ០២ មិថុនា ២០០២ B2 ទួលទំពូង
005518 ហម សុងឃាង
HAM SONGKHEANG
១៧ តុលា ១៩៩៩ B2 ទួលទំពូង
005519 ភួង ណាលីន
PHUONG NALIN
២៥ កញ្ញា ១៩៩៦ B2 ទួលទំពូង
005520 ព្រំ ណាវី
PRUM NAVY
០៤ មេសា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005521 ផូរ មុនីរាជ
PHO MONIREACH
០៨ មករា ២០០១ B2 ទួលទំពូង
005522 លាង ច័ន្ទពិសី
LEANG CHANPISEY
០២ មេសា ២០០១ B2 ទួលទំពូង
005523 ឈុន អាយផីន
CHHUN AYPHIN
២៥ វិច្ខិកា ២០០១ B2 ទួលទំពូង
005524 ស៊ឺន ប៊ុនស៊ូ
SOUEN BUNSU
០៧ កក្កដា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005525 ថុល វណ្ណេត
THOL VANNETH
០៥ ឧសភា ២០០០ B2 ទួលទំពូង
005526 អ៊ឹង ប៉ហៀង
OEUNG PORHEANG
២៦ មិនា ១៩៩៩ B2 ទួលទំពូង