លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005687 តឹក ជីលាន TOUEK CHYLEAN ២៤ មេសា ២០០៤ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005688 សុង អេលីហ្សា
SONG ALIZA
២៩ មិនា ២០០៥ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005689 វ៉ា សុវណ្ណថា
VA SOVANTHA
១៤ កញ្ញា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005690 ថៃ ស្រីវ៉ាន់
THAI SREYVANN
១១ ឧសភា ២០០០ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005691 ធន សេរីសហស្ស
THON SEREYSAHASS
២២ មេសា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005692 ស៊ុំ រស្មី
SUM RAKSMEY
២៥ មិថុនា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005693 សាន លាងហួរ
SAN LEANGHOUR
០៥ មករា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005694 អ៊ឹង ឆលី
OENG CHHORLY
០២ មិថុនា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005695 ណុប សុលីដា
NOB SOLIDA
១៨ សីហា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005696 សុខ គីមឆេង
SOK KIMCHHENG
១៩ ឧសភា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ