លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005677 លី ហៀង LY HEANG ២១ មេសា ២០០២ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005678 ស៊ីម ហ្គេកលី
SIM GECHLY
២៣ កញ្ញា ២០០៣ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005679 ប៉ាង ហេងសៀម
PANG HENGSEAM
២២ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005680 សុខ យុត្តវាទី
SOK YUTHAKVEATY
១៤ មេសា ២០០១ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005681 ហាន កនិការ
HAN KAKNIKA
១០ មករា ១៩៩៩ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005682 វណ្ណៈ អេដេសាន់
VANNAK EDESON
១៨ មិថុនា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005683 អ៊ុន សុខជា
UN_SOKCHEA
០៨ កក្កដា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005684 ប៉ុន ដានី
PON DANY
០២ មិនា​១៩៩៨ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005685 ស៊ាប សុខធាន
SEAB SOKTHEAN
២០ តុលា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005686 វិបុល រិទ្ធិយ៉ា
VIBOL RITHIYA
០៩ សីហា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ