លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005667 ផល សុធារី PHAL SOTHEARY ០៧ ធ្នូ ២០០១ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005668 ឈុន ម៉ាឡែន
CHHUN MALEN
០៥ មិថុនា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005669 ហេង សុខហេង
HEN SOKHENG
២៥ សីហា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005670 ម៉ិញ ហ្កេចហុង
MINH KEHONG
២៥ វិច្ឆិកា ២០០២ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005671 សេង ឆវីវណ្ណ
SENG CHHORVIVANN
២៣ មិថុនា ២០០១ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005672 ម៉េង សុផាន់ឡុង
MENG SOPHANLONG
០៦ ធ្នូ ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005673 ភួង សុភាគឹមឡេង
PHOUNG SOPHEAKIMLENG
០៨ កញ្ញា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005674 ចាន់ មករា
CHAN MAKARA
០៨ មករា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005675 ឆាយ សុចរិត
CHHAY SOCHERET
២២ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005676 ទេព វីរៈបុត្រ
TEP VIRAKBOTH
០១ ធ្នូ ១៩៩៩ B8 ពោធិ៍ចិនតុង