លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005657 ប៉េង ពូទីន PENG POTIN ២៤ ធ្នូ ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005658 ហួន សុផាតនិរន្ទ
HOUN SOPHATNORINT
១០ មិនា ២០០១ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005659 ម៉ាន់ វិរ៉ូ
MANN VIRO
២៧ មិនា ២០០១ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005660 ផុន សុផាត
PHON SOPHAT
២០ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005661 សៀក តុងហេង
SIEK TONG HENG
៣០ មិថុនា ២០០៣ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005662 ហ៊ុយ សុជាតិ
HUY SOKCHEAT
៣១ សីហា ១៩៩៩ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005663 គឹម សុគន្ធារី
KIM SOKUNTHEARY
២៨ កុម្ភៈ ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005664 ឌួង វ៉ាន់នីកា
DOUNG NANNYKA
០២ កុម្ភៈ ២០០៣ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005665 ផន លីនដាណែត
PHUN LIN DANETH
១៧ កក្កដា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង
005666 យ៉ង់ ហ៊ុងហ៊័រ
YORNG HONGHOR
១៦ ឧសភា ២០០០ B8 ពោធិ៍ចិនតុង