លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005647 ហ័រ សុធារ៉ា HOR SOTHEARA ២១ តុលា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005648 ឡុង ស្ថាបនាវិបុល
LONG STHAPANA VIBOL
០៧ មករា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005649 គង់ ស្រីពេជ្រ
KONG SREYPICH
១៨ តុលា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005650 ម៉ែន ម៉ារីណែត
MEN MARINETH
១១ កក្កដា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005651 តាំង គីមម៉េង
TAING KIM MENG
០២ សីហា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005652 ប្រាក់ បញ្ញាវត្តី
PRAK PAGNA VATEY
២៨ កញ្ញា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005653 ធី សុថាវណ្ណ
THY SOTHAVANN
១៣ វិច្ឆិកា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005654 គឹម ហូវរ៉ានី
KIMHOV RANY
១០ ឧសភា ២០០០ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005655 សម វិផាដា
SAM VIPHADA
០៩ មករា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005656 ឃូ ឃុនសុចិត្រា
KHOU KHUNSOCHETRA
១០ មករា ១៩៩៥ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ