លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005627 ភួង សក្ករ៉ា PHUONG SAKARA ១២ មករា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005628 តឹក រិទ្ធិធីតា
TEK RETHIDA
២៨ មិថុនា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005629 លី សឹង្ហអ៊ឺន
LEE SEUNGEUN
២២ កក្កដា ២០០៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005630 អ៊ុក រស្មីបញ្ចពណ៌
OUK RAKSMEYPANH JAPOR
១៩ សីហា ២០០២ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005631 ផាន់ណា ចូវ៉នណា
PHANNA JOVONNAH
០៧ មិនា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005632 ហេង សុខនាង
HENG SOK NEANG
១១ មេសា ២០០១ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005633 ចាន់ ស៊ីផាន់ណារ៉ា
CHAN SIPHANNARA
២៧ មិថុនា ១៩៩៨ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005634 លីម មាន
LIM MEAN
២៩ ធ្នូ ១៩៩៩ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005635 ផន ស្រីលាភ
PHAN SREY LEAP
០៣ កញ្ញា ២០០៤ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ
005636 អ៊ឹង គីមហៃ
UNG KIMHAI
២១ តុលា ២០០៣ B7 ពេទ្យលោកសង្ឃ