លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005617 ចាន់ សុដាវណ្ណ CHAN SODAVAN ២៨ មករា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
005618 ឌួង ហេង
DOUNG HENG
០៤ កញ្ញា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
005619 ភួង សុជាតា
PHUONG SOCHEATA
២២ មករា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
005620 ម៉ាន សុខលក្សា
MAN SOKLEAKSA
០៥ ឧសភា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005621 ង៉ូវ ចេងប៉
NGOV CHENGPOR
១៣ មិនា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005622 បូរិទ្ធិ ច័ន្ទរស្មី
BORITH CHANRASMEY
១៨ ធ្នូ ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005623 ម៉េង គីមឈាង
MENG KIMCHHEANG
១៦ តុលា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005624 សៀ សុងហាក់
SEA SONGHAK
១៣ ឧសភា ១៩៩៩ B6 អូរឬស្សី
005625 ម៉ៅ គីមហៀក
MAO KIMHEAK
១៨ សីហា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005626 ជឿន បញ្ញា
CHOEUN PAGHA
០១ កញ្ញា ១៩៩៧ B6 អូរឬស្សី