លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005607 ជុន ស៊ុនឡុង CHUN SUNLONG ០៧ សីហា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005608 ពុយ លាងគ្រី
PUY LEANGKRY
១១ ឧសភា ២០០២ B6 អូរឬស្សី
005609 សេង គីមហួ
SENG KIMHOUR
២៩ មិនា ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
005610 ហ៊ាង សុភក្តី
HEANG SOPHEAKDY
០៣ មេសា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005611 ហេង មួយលី
HENG MOUYLY
២៥ កញ្ញា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
005612 ដួង សុខម្លិះ
DOUNG SOKMALIS
១១ មិនា ២០០៣ B6 អូរឬស្សី
005613 ងួន ចាន់ដារ័ត្ន
NGUON CHANDAROTH
២១ កក្កដា ២០០១ B6 អូរឬស្សី
005614 យិន អឿធួនធីតា
YIN OEUTHOUNTHIDA
១៨ កុម្ភៈ ១៩៩៨ B6 អូរឬស្សី
005615 យ៉ា ជារាជ
YA CHEAREACH
០២ សីហា ២០០០ B6 អូរឬស្សី
005616 ឡុង វឌ្ឍន:
LONG VATTANAK
១១ មករា ២០០១ B6 អូរឬស្សី