លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005597 ឯក នរៈសួគ៏ EK NORAKSOUR ២៣ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005598 ទិត្យ សុវណ្ណនីតា
TITH SOVANNITA
០៦ កុម្ភៈ ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005599 មុន្នី សុមនា
MONY SOMONEA
០៩ មេសា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005600 ណុប ស៊ីហុង
NOP SIHONG
១៧ ឧសភា ២០០២ B5 ច្បារអំពៅ
005601 លី គឹមអេង
LY KIMENG
២០ កញ្ញា ១៩៩៩ B5 ច្បារអំពៅ
005602 ទិត្យ សហស្សវត្ស
TITH SAHAKSAKWATH
២០ ធ្នូ ១៩៩៨ B5 ច្បារអំពៅ
005603 ជា ច័ន្ទមករា
CHEA CHANMAKARA
០៨ មករា ២០០១ B5 ច្បារអំពៅ
005604 អ៊ី​​​​ រ៉េរចនា
YRE​ RACHANA
០២ មិថុនា ២០០០ B5 ច្បារអំពៅ
005605 លឹម អាំងបួយ
LIM ANGBOUY
០៣ កុម្ភៈ ២០០៣ B6 អូរឬស្សី
005606 គីម លាង
KIM LEANG
១៦ សីហា ២០០២ B6 អូរឬស្សី