លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005507 ហេង ដារាលីហ្សា HENG DARALISA ១៩ តុលា ២០០៣ B1 គីរីរម្យ
005508 គន្ឋ មូលសក្តា
KUN MOULSAKADA
២៦ កញ្ញា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
005509 ឯក ពិទូរ្យណាវី
EK PITOUNAVY
២១ កញ្ញា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
005510 សុទ្ឋ នារីនាថ
SOTH NEARINEATH
០១ មិថុនា ២០០០ B1 គីរីរម្យ
005511 អៀម សុកញ្ញា
EAM SOKANHA
២៣ កញ្ញា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
005512 អ៊ឺន សុភ័នមុនីរតនា
OEN SOPHOAN MUNIROTNA
២៥ កក្កដា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
005513 សុខ ច័ន្ទម៉ូនីតា
SOK CHANMONITA
២៨ ឧសភា ២០០១ B1 គីរីរម្យ
005514 ឃឹម ច័ន្ទនីស្សា
KHIM CHANNIZA
១៥ មេសា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
005515 សៀក លីមឆេង
SIEK LIMCHHENG
២០ មករា ២០០២ B1 គីរីរម្យ
005516 ឆាយ បូរ៉ាមី
CHHAY BORAMY
២៧ កញ្ញា ១៩៩៧ B1 គីរីរម្យ