លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005495 កុយ សំរិតឬទ្ធី KOY SAMRITHRITHY ២៤ មេសា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005496 ថុន ធីរ៉ា
THON THYRA
១៨ វិច្ឆិកា១៩៩៨ B11 ផ្សារតូច
005497 នី ធីរ៉ា
NY THIRA
១៨ មេសា ១៩៩៦ B11 ផ្សារតូច
005498 ចំរើន ប៉ាវិនណា
CHAMROUN PAVINA
០៤ កក្កដា ១៩៩៧ B11 ផ្សារតូច
005499 អាង មីនា
ANG MINEA
២៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៣ B11 ផ្សារតូច
005500 ជីវ សុខបញ្ញាពេជ្រ
CHIV SOKPANHAPICH
១៥ កុម្ភះ ២០០២ B11 ផ្សារតូច
005501 យិន ចាន់សុវិសាល
YIN CHANSOVISAL
២២ ធ្នូ ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005502 អឿន សិរីវឌ្ឍនា
OEURN SEREYWADHANA
២៧​ កញ្ញា ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005503 ញ៉ែម វណ្ណរដ្ឋា
NHEM VANROTHA
២២ តុលា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005504 នួន ដាម៉ានុត
NOUN DAMANUT
២១ មីនា ២០០០ B11 ផ្សារតូច