លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005485 រ៉េម យូរ៉ុង REM URONG ០៧ មេសា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005486 អៀង ចំរើន
EANG CHAMROEUN
១៧ មីនា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005487 សយ សុខហេង
SOY SOKHENG
០១ មីនា ១៩៩៦ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005488 លី សូផា
LY SOPHA
១៥ ឩសភា ១៩៨២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005489 តាំង សៀងហ៊ួយ
TAING SEANGHOUY
១៤ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B11 ផ្សារតូច
005490 សំអាង ឌីណា
SAMANG DYNA
០៣​ ធ្នូ ២០០១ B11 ផ្សារតូច
005491 ឃូ ហ្គេចណៃ
KHOU GUECHNAI
០៥ ឩសភា ១៩៩៣ B11 ផ្សារតូច
005492 សេង​ សុជាតិតា
SENG SOCHEATA
២៥​ ឩសភា ២០០០ B11 ផ្សារតូច
005493 ង៉ែត សុធាវីន
NGET SOTHEAWIN
០៤ មីនា ២០០៣ B11 ផ្សារតូច
005494 ខេង ស៊ាវភីង
KHENG SEAVPHING
០២ កក្កដា ២០០១ B11 ផ្សារតូច