លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
005475 ធឿន ចាន់សូលីដា THOEUN CHANSOLYDA ៣០ តុលា ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005476 សុខ អេលីហ្សា
SOK ALIZA
០៩ សីហា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005477 ង៉ែត បូរី
NGET BOREY
០៧ សីហា ១៩៩១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005478 គិន ធីតា
KIN THIDA
០៩ កុម្ភះ ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005479 ហុក គីមម៉ី
HOK KIMMEY
២៤ កុម្ភះ ២០០៣ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005480 សាន សុខរស្មី
SAN SOKREAKSMEY
២៧ កក្កដា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005481 សុខ ប៉ជូ
SOK PORCHOU
២៧ មីនា ២០០២ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005482 ផេន ទ្រីយ៉ានុត
PHEN TRYANUTH
២១ វិច្ឆិកា ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005483 ស៊ន ភិរក្ស
SORN PHEREAK
០៣ សីហា ២០០១ B9 ស្ទឹងមានជ័យ
005484 ប្រាក់ ស្រីនីត
PRAK SREYNIT
២៣​ ធ្នូ ១៩៩៩ B9 ស្ទឹងមានជ័យ