លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004851 វឿន ដាឡែន VOEUN DALENE ២៦ កក្ដដា ១៩៩៧ B3 ដេអិន
004852 លីម អៀង
LIM EANG
តុលា ២៣ ១៩៩៨ B3 ដេអិន
004853 អ៊ិន ធារ៉ាក់
IN THEARAK
២៥ ធ្នូ ១៩៩៩ B3 ដេអិន
004854 លីម មុយគង់
LIM MUYKONG
០៥ តុលា ២០០២ B3 ដេអិន
004855 នួន មករា
NOUN MAKARA
៣០ មិថុនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
004856 អូ សុធានិតា
OU SOTHEANITA
១២ មេសា ២០០១ B3 ដេអិន
004857 សោម ស្រីភា
SORM SREYPHEA
០៥ តុលា ១៩៩៩ B3 ដេអិន
004858 សុន ប៊ុនជេម
SON BUNJAME
១៩ កញ្ញា ១៩៩៨ B3 ដេអិន
004859 លីវ ស៊ូលាង
LIV SOULEANG
២០ វិច្ជិកា ២០០២ B3 ដេអិន
004860 រ៉ានី ណាឬទិ្ធ
RANY NARIDDH
៣១ មីនា ១៩៩៩ B3 ដេអិន