លេខសញ្ញាបត្រ នាម និងគោត្តនាម អក្សរឡាតាំង ភេទ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត សាខា រូបថត វិញ្ញាបនបត្រ
004811 ទី សុខនាង TY SOKNEANG ០៤ កុម្ភះ ២០០១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004812 ណុប ស្រីល័ក្ខ
NOB SREYLEAK
២៤ ធ្នូ ១៩៩១ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004813 អ៊ុង កណ្ណិកា
UNG KANIKA
១០ មេសា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004814 ផន ធីតា
PHORN THYDA
២២ កុម្ភះ ១៩៩៣ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004815 ហេង​ លីហៀង
HENG LYHIENG
១៥ មិថុនា ១៩៩៨ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004816 យិន សុយាត្រា
YIN SOYEATRA
២៧ តុលា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004817 សឿន សុភ័ណ្ឌ
SOUEN SOPHORN
២៧ កញ្ញា ១៩៩៩ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004818 គឹម សុខហួន
KIM SOKHOUN
០១ មករា ១៩៩២ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004819 មាស​ ច័ន្ទនិមល
MEAS CHANNIMOL
១៦ មិនា ១៩៩៥ B2 ផ្សារទួលទំពូង
004820 អ៊ុង និមល
OUNG NIMOL
២០ កុម្ភះ ២០០១ B3 ដេអិន